Wie zijn wij?

Mijn naam is Peggy. Ik ben moeder van 2 kinderen (een dochter van 9 en een zoontje van 6) en woon samen met mijn echtgenoot (mijn steun en toeverlaat en bovendien mijn hulp 'achter de schermen') in het pittoreske Budel. Na het afronden van mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan bij een reclamebureau (met name voor vastgoed promotie) waar ik 11 jaar met heel veel plezier heb gewerkt. Toen het met deze sector erg slecht ging heb ik besloten me op iets heel anders te gaan richten. Iets wat ik altijd al heerlijk vond... Gewoon lekker onder de mensen zijn!

Ik ben in 2015 een Kinderwinkel gaan werken waar ze houten speelgoed, kraamkado's en kinderkleding verkochten. Van daaruit is ook mijn wens gaan groeien om mooie unieke en gepersonaliseerde kado's en producten te willen gaan ontwerpen en bedrukken. Wat is er mooier dan iemand met je eigen creatie te kunnen verblijden!? En met mijn interesse in mooie (baby)producten, speelgoed, kleding en mijn Grafische achtergrond kon deze website natuurlijk niet uitblijven! En daar wil ik iedereen die me hierbij geholpen en gesteund heeft, heel erg voor bedanken!  -X-

Peggy van Rijswijk - Maatje


Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Absoluut Uniek, gevestigd te Budel.

Versie geldig vanaf 5 september 2018.

 

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Absoluut Uniek. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Absoluut Uniek. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Absoluut Uniek behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Absoluut Uniek erkend. 

 

1.4 Absoluut Uniek garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

 

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Absoluut Uniek bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

 

2.3 Aan de leveringsplicht van Absoluut Uniek zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Absoluut Uniek geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

 

2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

2.5 Bestellingen die verzonden worden per Post zijn op eigen risico. Vanaf moment van aanbieden van pakketten bij een postpunt vervalt hiermee onze verantwoordelijkheid tbv beschadiging, verlies of vertragingen. 

 

3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW. 

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht 

4.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst met opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het orderbedrag zonder verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@absoluutuniek.nl Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. De kosten voor retour met herroepingsrecht van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

 

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor: 

- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. 

- Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.

- Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

-Gepersonaliseerde artikelen. 

 

5. Gegevensbeheer 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Absoluut Uniek, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Absoluut Uniek. Absoluut Uniek houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 

 

5.2 Absoluut Uniek respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

 

5.3 Absoluut Uniek maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

 

6. Garantie en conformiteit 

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

 

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

 

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Absoluut Uniek) deze gebreken onmiddelijk (binnen 24 uur) schriftelijk te melden aan Absoluut Uniek. Verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Absoluut Uniek schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 

 

6.4 Indien klachten van de afnemer door Absoluut Uniek gegrond worden bevonden, zal Absoluut Uniek naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Absoluut Uniek en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Absoluut Uniek) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Absoluut Uniek gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Absoluut Uniek voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

 

6.5 Absoluut Uniek is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 

 

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Absoluut Uniek in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Absoluut Uniek en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 

 

7. Aanbiedingen 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Absoluut Uniek zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Absoluut Uniek slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

 

7.4 Aanbiedingen van Absoluut Uniek gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

 

7.5 Absoluut Uniek kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

 

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

 

8. Overeenkomst 

8.1 Een overeenkomst tussen Absoluut Uniek en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Absoluut Uniek op haalbaarheid is beoordeeld. 

 

8.2 Absoluut Uniek behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling. 

 

9. Afbeeldingen en specificaties 

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Absoluut Uniek gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 

10. Overmacht 

10.1 Absoluut Uniek is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Absoluut Uniek alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

 

10.3 Absoluut Uniek behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Absoluut Uniek gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

 

10.4 Indien Absoluut Uniek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

11. Aansprakelijkheid 

11.1 Absoluut Uniek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

 

12. Eigendomsvoorbehoud 

12.1 Eigendom van alle door Absoluut Uniek aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Absoluut Uniek zolang de afnemer de vorderingen van Absoluut Uniek uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Absoluut Uniek wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 

 

12.2 De door Absoluut Uniek geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

 

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

 

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Absoluut Uniek of een door Absoluut Uniek aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Absoluut Uniek haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

 

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Absoluut Uniek zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

 

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Absoluut Uniek. 

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

 

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Absoluut Uniek en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Eindhoven kennis, tenzij Absoluut Uniek er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

 

14 - Klachtenregeling 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.